ชื่อหลักสูตร  
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  Bachelor of Public Administration Program
  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม :  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
      :  Bachelor of Public Administration
  ชื่อย่อ :  รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต)
      :  B.P.A. (Public Administration)