สัมมนา


โครงการบำบัดความเครียดด้วยโซเชียลมีเดีย 
เรื่อง กระแสโลกโซเซียลกับวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป
วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558
ณ ห้องเธียเตอร์ชั้น 7 อาคารสำนักอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

อาจารย์ธนัช ศรีบรรจง
รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ประจําปีการศึกษา 2560

วิดีโอของ Google เอกสาร